• دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

تشخیص صفحه اول در وردپرس

گاهی برای شما لازم می شود تا کد خاصی را فقط در صفحه خانه وردپرس لود کنید برای تشخیص صفحه اصلی از کد زیر استفاده کنید: if ( is_front_page() ) : get_header( 'front' ); else : get_header(); endif; is_front_page() /* is_front_page() returns true if the user is on the page or page of posts that is set to the front page on Settings->Reading->Your homepage displays. */ is_home() /* is_home() return true when on the posts list page, This is usually the page that shows the latest 10 posts. */ is_home()

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

تشخیص وجود تصویر شاخص کوچک در وردپرس

برای تشخیص وجود تصویر شاخص کوچک در وردپرس از روش زیر استفاده کنید: <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(); } else { ?> <img src="/<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/default-image.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" /> <?php } ?>

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

تشخیص مدیر بودن یک کاربر در وردپرس

برای تشخیص مدیر بودن یک کاربر در وردپرس باید از روش زیر استفاده کنید: <?php if(current_user_can('editor')) { ?> <!-- Stuff here for editors --> <?php } ?> <?php if(current_user_can('administrator')) { ?> <!-- Stuff here for administrators --> <?php } ?>

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست آورد کلاس html در وردپرس

برای این کار می توانید کد زیر را در هدر سایت بگذارید: <body <?php body_class(); ?>> <!-- This adds the wordpress body classes markup that you can use for CSS configuration -->

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

چگونه فایل functions.php را بشکنیم و سبک تر کنیم در وردپرس

شما می توانید یک پوشه درست کرده و هر بخش از فایل functions.php را درون آن قرار دهید و در فایل functions.php آنها را صدا بزنید: <?php /* * functions.php * */ require_once( __DIR__ . '/includes/null-meta-compare.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/older-examples.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/wp-admin-menu-classes.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/admin-menu-function-examples.php'); // WA: Adding a Taxonomy Filter to Admin List for a Custom Post Type? // http://wordpress.stackexchange.com/questions/578/ require_once( __DIR__ . '/includes/cpt-filtering-in-admin.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/category-fields.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/post-list-shortcode.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/car-type-urls.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/buffer-all.php'); require_once( __DIR__ . '/includes/get-page-selector.php'); // http://wordpress.stackexchange.com/questions/907/ require_once( __DIR__ . '/includes/top-5-posts-per-category.php'); // http://wordpress.stackexchange.com/questions/951/ require_once( __DIR__ . '/includes/alternate-category-metabox.php'); // http://lists.automattic.com/pipermail/wp-hackers/2010-August/034384.html require_once( __DIR__ . '/includes/remove-status.php'); // http://wordpress.stackexchange.com/questions/1027/removing-the-your-backup-folder-might-be-visible-to-the-public-message-generate require_once( __DIR__ . '/includes/301-redirects.php');

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

نحوه نمایش مسیر سایت در تم یا قالب به صورت برنامه ریزی شده در وردپرس

برای   نمایش مسیر سایت در تم یا قالب به صورت برنامه ریزی شده در وردپرس از روش زیر استفاده کنید: add_filter( 'the_content', function( $content ) { if( function_exists( 'rank_math_get_breadcrumbs' ) ) { $content = rank_math_get_breadcrumbs() . $content; } return $content; });

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست آوردن تاریخ امروز در وردپرس

برای بدست آوردن تاریخ امروز در وردپرس از روش زیر استفاده کنید: <?php echo get_the_date( 'l F j, Y' ); ?>

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست آوردن نام کاربری یک کاربر در وردپرس

برای بدست آوردن نام کاربری یک کاربر در وردپرس از روش زیر استفاده کنید: $current_user = wp_get_current_user(); echo($current_user->user_login); $current_user_id = get_current_user_id(); $current_user = wp_get_current_user();

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست آوردن ادرس اواتار یک کاربر در وردپرس

برای پیدا کردن مسیر تصویر اواتار یک کارب می توانید از کد زیر استفاده کنید: get_avatar_url($user_id);

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست اوردن اطلاعات یک کاربر از روی ایمیل در وردپرس

شما می توانید از روی ایمیل یک کاربر اطلاعات او را بدست آوردید برای این کار می توانید از روش زیر اقدام کنید: global $current_user; get_currentuserinfo(); echo $current_user->user_email; $user_obj = get_user_by('id', 1); $user = get_user_by( 'email', 'user@example.com' ); $userId = $user->ID;

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

بدست آوردن اطلاعات یک کاربر در وردپرس براساس شناسه کاربری

برای بدست آوردن اطلاعات یک کاربر در وردپرس براساس شناسه کاربری از روش زیر می توانید استفاده کنید: <?php $user_id = get_current_user_id(); ?> $current_user = wp_get_current_user(); echo($current_user->user_login); echo get_the_ID(); function get_the_ID() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid $post = get_post(); return ! empty( $post ) ? $post->ID : false; } $user_obj = get_user_by('id', 1); $user = get_user_by( 'email', 'user@example.com' ); $userId = $user->ID;

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

افزودن آدرس پوشه قالب به یک تصویر

برای اینکه یک تصویر در قالب نمایش داده شود باید ادرس پوشه قالب قبل از ادرس تصویر صدا زده شود: // Get template directory example: <img src="/<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/logo.png" /> // If you use child theme you will have to use another function: <img src="/<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/logo.png" /> <img src="/<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/logo.png"> include( get_template_directory_uri() . '/includes/my_file.php' ); add_action('wp_enqueue_scripts', 'wpdocs_scripts_method'); /* * Enqueue a script with the correct path. */ function wpdocs_scripts_method() { wp_enqueue_script( 'custom_script', get_template_directory_uri() . '/js/custom_script.js', array('jquery') ); }

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

وردپرس پیوند ثابت کوتاه را دریافت کنید

برای بدست اوردن لینک کوتاه یک مطلب از دستور های زیر استفاده کنید: // Get post permalink (you can use it inside a wp_query loop) <?php the_permalink(); ?> // or <?php $link = get_the_permalink(); ?> // outside the loop: <?php echo get_permalink( $post->ID ); ?> // Get shortlink (short permalink) <?php echo wp_get_shortlink(); ?>

ادامه مطلب
 • دوشنبه, 04 مهر 1401
 • آموزش برنامه نویسی وردپرس

وردپرس آدرس اصلی را دریافت کنید

برای بدست اوردن ادرس اصلی سایت در وردپرس از این کد php استفاده کنید. <?php echo get_site_url(); ?> کاربرد این دستور در صدا زدن لینک هایی است که به صفحه اصلی سایت مربوط می شود مثل لینک بر روی تصویر لوگو

ادامه مطلب