Post Image

چگونه یک موقعیت ماژول را با php در جوملا صدا بزنیم؟

برای ایجاد یک موقعیت ماژول با کد های php می توانید از روش زیر استفاده کنید.


 

< ?php
 jimport('joomla.application.module.helper');

$modules = JModuleHelper::getModules('POSITIONHERE');
foreach ($modules as $module) {
echo JModuleHelper::renderModule($module);
}
? > 

 

نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!