تشخیص وجود تصویر شاخص کوچک در وردپرس

برای تشخیص وجود تصویر شاخص کوچک در وردپرس از روش زیر استفاده کنید:

<?php if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail();
} else { ?>
<img src="/<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/default-image.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
<?php } ?>
نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!