آموزش ارسال ایمیل در جوملا با استفاده از php در کامپوننت های اختصاصی

برای ارسال ایمیل در جوملا با استفاده از php در کامپوننت های اختصاصی می توانید از کد زیر استفاده کنید.

$from = 'admin@somewhere.com';
$fromname = 'BIGSHOT Blog';
$recipient[] = 'john@somewhere.com';
$recipient[] = 'jane@somewhere.com';
$subject = 'Want to learn about BIGSHOT Blog';
$body = '<p>Check us out!</p><p><a href="http://www.somewhere.com" target="_blank">http://www.somewhere.com</a></p>';
$mode = 1;
$cc = 'bob@somewhereelse.com';
$bcc[] = 'simon@somewhereelse.com';
$bcc[] = 'nick@somewhereelse.com';
$attachment[] = '/home/my_site/public_html/images/stories/food/coffee.jpg';
$attachment[] = '/home/my_site/public_html/images/stories/food/milk.jpg';
$replyto = 'no_reply@somewhere.com';
$replytoname = 'NO REPLY - BIGSHOT Blog';

JUtility::sendMail($from, $fromname, $recipient, $subject, $body, $mode, $cc, $bcc, $attachment, $replyto, $replytoname);
نظرات کاربران
ثبت نظرات
برای ثبت نظر باید عضو سایت باشید!