• شنبه, 28 مرداد 1402
  • آموزش برنامه نویسی جوملا

افزودن دسته بندی در جوملا با php

گاهی توی یه کامپوننت نیاز هست تا شما دسته بندی بسازید ٬ روش زیر یکی از استاندارد ترین حالت های ایجاد دسته بندی در جوملاست: $category_data['id'] = 0; $category_data['parent_id'] = 0; $category_data['title'] = "my title" ; $category_data['alias'] = "my alias"; $category_data['extension'] = 'com_content'; $category_data['published'] = 1; $category_data['language'] = '*'; $category_data['params'] = array('category_layout' => '','image' => ''); $category_data['metadata'] = array('author' => '','robots' => ''); $newapp = JFactory::getApplication(); $mvcFactory = $newapp->bootComponent('com_categories')->getMVCFactory(); $catModel = $mvcFactory->createModel('Category', 'Administrator', ['ignore_request' => true]); $category_id = $catModel->save($category_data); if (!$category_id ){ throw new Exception('Can't create Category...'); }

ادامه مطلب
  • دوشنبه, 08 اسفند 1401
  • آموزش برنامه نویسی جوملا

افزودن متاتگ های دلخواه OG TAG برای جوملا

برای افزودن تگ دلخواه OG میتوانید از کد های زیر در قالب یا در کامپوننت های اختصاصی استفاده کنید.   $doc = JFactory::getDocument(); $images = json_decode($this->item->images); $fbimage = JURI::base() . $images->image_fulltext; $doc->addCustomTag( '<meta property="og:image" content="' . $fbimage . '">' );   به جای $images->image_fulltext; کد تصویر خودتون رو باید صدا بزنید.

ادامه مطلب
  • پنج شنبه, 07 مهر 1401
  • آموزش برنامه نویسی جوملا

بدست آوردن گروه کاربری یک کاربر در جوملا

برای بدست آوردن گروه کاربری یک کاربر در جوملا می توانید از کد زیر استفاده کنید: $user = JFactory::getUser(); $groups = $user->get('groups'); foreach ($groups as $group) { echo '<p>Group = ' . $group . '</p>'; }

ادامه مطلب
  • پنج شنبه, 07 مهر 1401
  • آموزش برنامه نویسی جوملا

آموزش ارسال ایمیل در جوملا با استفاده از php در کامپوننت های اختصاصی

برای ارسال ایمیل در جوملا با استفاده از php در کامپوننت های اختصاصی می توانید از کد زیر استفاده کنید. $from = 'admin@somewhere.com'; $fromname = 'BIGSHOT Blog'; $recipient[] = 'john@somewhere.com'; $recipient[] = 'jane@somewhere.com'; $subject = 'Want to learn about BIGSHOT Blog'; $body = '<p>Check us out!</p><p><a href="http://www.somewhere.com" target="_blank">http://www.somewhere.com</a></p>'; $mode = 1; $cc = 'bob@somewhereelse.com'; $bcc[] = 'simon@somewhereelse.com'; $bcc[] = 'nick@somewhereelse.com'; $attachment[] = '/home/my_site/public_html/images/stories/food/coffee.jpg'; $attachment[] = '/home/my_site/public_html/images/stories/food/milk.jpg'; $replyto = 'no_reply@somewhere.com'; $replytoname = 'NO REPLY - BIGSHOT Blog'; JUtility::sendMail($from, $fromname, $recipient, $subject, $body, $mode, $cc, $bcc, $attachment, $replyto, $replytoname);

ادامه مطلب
  • پنج شنبه, 07 مهر 1401
  • آموزش برنامه نویسی جوملا

انتقال به صفحه یا آدرس در جوملا

برای انتقال یک صفحه در جوملا به صفحه ای دیگر یا یک سایت دیگر از کد زیر می توانید استفاده کنید $app = JFactory::getApplication(); $app->enqueueMessage('Redirect to another page was successful', 'success'); $app->redirect(JRoute::_('index.php')); //or $app = JFactory::getApplication(); $app->redirect("'http://google.com'");

ادامه مطلب